The 1st Stomatological Society (1951-1963) :
Chairman:ZHU Xitao
Vice-Chairman:LIU Buqing
Secretary:ZHENG Linfan

 

The 2nd Stomatological Society (1963-1984):
Chairman:ZHU Xitao
Vice-Chairman:LIU Buqing
ZHENG Linfan (concurrently Secretary)
In 1978, Hong Min was added as Vice Chairman

 

The 3rd Stomatological Society (1984-1988):
Chairman:ZHU Xitao
Vice-Chairman: LIU Buqing WANG Dazhang
Secretary:QI Daoyi

 

The 4th Stomatological Society (1988-1992):
Chairman:ZHENG Linfan
Vice-Chairman:XU Junwu WANG Dazhang QIU Weiliu
Secretary:QI Daoyi

 

The 5th Stomatological Society (1992-1996):
Chairman:ZHANG Zhenkang
Vice-Chairman: XU Junwu WANG Dazhang QIU Weiliu
Secretary:QI Daoyi

 

The 1st Chinese Stomatological Association (1996-2001):
President: ZHANG Zhenkang
Vice-President:QIU Weiliu FAN Mingwen YAN Jingfang
WANG Dazhang LV Chuntang
Secretary-General:YAN Jingfang

 

The 2nd Chinese Stomatological Association (2001-2006):
President:ZHANG Zhenkang
vice-presidents:QIU Weiliu FAN Mingwen WANG Dazhang
YAN Jingfang LUAN Wenmin MA Xuanxiang
Secretary General:YAN Jingfang

 

The 3rd Chinese Stomatological Association(2006-2011):
President:WANG Xing
Vice-President: SHI Sizhen BIAN Zhuan SUN Zheng
ZHANG Zhiyuan ZHOU Xuedong YU Guangyan
ZHAO Yimin LUAN Wenmin
HUANG Hongzhang
Secretary General:WANG Bo

 

The 4th Chinese Stomatological Association (2011-2016):
President: WANG Xing
Vice-President:
BIAN Zhuan LIU Hongchen SUN Zheng
ZHANG Bin ZHANG Zhiyuan ZHOU Nuo
ZHOU Xuedong ZHAO Yimin YU Guangyan
XU Tao HUANG Hongzhang ZHANG Jincai
LU Zhenfu
Secretary General: WANG Bo